system szkolnictwa wyzszego

System edukacji dla szkolnictwa wyższego

Organizacja studiów na wyższej uczelni

System szkolnictwa wyższego w Polsce jest zorganizowany w uniwersytety, uniwersytety nauk stosowanych, kolegia kształcenia ustawicznego oraz wyższe szkoły specjalne.

Struktura studiów na uczelni jest zazwyczaj następująca: rok przygotowawczy, trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie studia magisterskie, roczne studia podyplomowe (magisterskie), dwuletnie studia doktoranckie. Na kilku wydziałach niektórych uczelni struktura studiów jest następująca: rok przygotowawczy, trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie studia magisterskie, trzyletnie studia doktoranckie.

Struktura studiów na uniwersytetach nauk stosowanych jest zazwyczaj następująca: rok przygotowawczy, czteroletnie studia licencjackie, dwuletnie świadectwo/dyplom (tytuł magistra), czteroletnie studia magisterskie, dwuletnie świadectwo/dyplom (tytuł doktora), roczne świadectwo/dyplom (tytuł magistra badań).

Edukacja jest podzielona na dwuletnie modułowe ścieżki w pełnym wymiarze godzin. Edukacja jest zorganizowana w czteroletnie studia stacjonarne. Edukacja jest zorganizowana w czteroletnie studia niestacjonarne.

Struktura studiów w Polsce

Aby zostać przyjętym na studia wyższe, studenci muszą zdać egzamin wstępny, w którym wykazują się wiedzą o programie nauczania, wiedzą o instytucji oraz wiedzą o Polsce.

Egzamin wstępny na uniwersytety jest zazwyczaj zdawany pod koniec roku przygotowawczego. Egzamin wstępny do szkół wyższych zdaje się zazwyczaj pod koniec roku przygotowawczego lub na pierwszym roku studiów. Egzamin wstępny do kolegiów kształcenia ustawicznego przeprowadza się zwykle na pierwszym roku studiów. Trzecia grupa studentów jest przyjmowana na uniwersytety medyczne i stomatologiczne po pomyślnym zdaniu egzaminów medycznych lub stomatologicznych.

Trójstopniowa struktura studiów

System studiów w Polsce opiera się na trójstopniowych ścieżkach kształcenia:

  • Rok przygotowawczy (niższa ścieżka): trwa 1 rok, uczęszczają na nią studenci, którzy chcą wejść do systemu uniwersyteckiego.
  • Ścieżka niższa (związana z rokiem przygotowawczym): trwa 3 lata, uczęszczają na nią uczniowie, którzy chcą kontynuować naukę w tej samej instytucji lub rozpocząć ostatni rok studiów wyższych (licencjat, trzyletnie studia).
  • Studia wyższe (związane z rokiem przygotowawczym): trwają 4 lata, uczęszczają na nie studenci, którzy chcą kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub rozpocząć studia doktoranckie.
  • Studia magisterskie: trwają 2 lata, są dołączone do studiów licencjackich.

Dyplom ukończenia studiów

Po pomyślnym ukończeniu studiów student otrzymuje dyplom akademicki. Może to być zarówno dyplom ukończenia szkoły wyższej prowadzącej kształcenie ustawiczne, jak i dyplom licencjata. Posiadacze dyplomu mogą wejść na rynek pracy z dyplomem akademickim i dostępem do specjalistycznego zawodu. Oprócz dyplomu akademickiego posiadacze dyplomu mogą również uzyskać tytuł magistra lub doktora.